Browse Results What Download Format Should I Choose?

Showing 1 through 2 of 2 results

Ruby on Rails: Up and Running

by Curt Hibbs Bruce Tate

Ruby on Rails is the super-productive new way to develop full-featured web applications. With Ruby on Rails, powerful web applications that once took weeks or months to develop can now be produced in a matter of days. If it sounds too good to be true, it isn't. If you're like a lot of web developers, you've probably considered kicking the tires on Rails - the framework of choice for the new generation of Web 2.0 developers. Ruby on Rails: Up and Running takes you out for a test drive and shows you just how fast Ruby on Rails can go. This compact guide teaches you the basics of installing and using both the Ruby scripting language and the Rails framework for the quick development of web applications. Ruby on Rails: Up and Running covers just about everything you need - from making a simple database-backed application to adding elaborate Ajaxian features and all the juicy bits in between. While Rails is praised for its simplicity and speed of development, there are still a few steps to master on the way. More advanced material helps you map data to an imperfect table, traverse complex relationships, and build custom finders. A section on working with Ajax and REST shows you how to exploit the Rails service frameworks to send emails, implement web services, and create dynamic user-centric web pages. The book also explains the essentials of logging to find performance problems and delves into other performance-optimizing techniques. As new web development frameworks go, Ruby on Rails is the talk of the town. And Ruby on Rails: Up and Running can make sure you're in on the discussion.

Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II

by Curt Hibbs Bruce Tate Lance Carlson

Poznaj Ruby on Rails i twórz pot??ne aplikacje internetowe w zaledwie kilka dniJak budowa? dynamiczne strony, nastawione na u?ytkownika?Jak rozwi?za? problemy z wydajno?ci? baz danych?Jak sprawnie i efektywnie korzysta? z platformy Ruby on Rails?Dlaczego masz wybra? Ruby on Rails? G?ównie dlatego, ?e jest to wyj?tkowe narz?dzie, które umo?liwia budow? aplikacji internetowych ka?dego typu (w tym portali spo?eczno?ciowych, witryn e-commerce, oprogramowania do zarz?dzania oraz tworzenia statystyk) w zaledwie kilka dni! A to wszystko dzi?ki Rails -- doskonale wyposa?onemu frameworkowi do tworzenia aplikacji internetowych opartych o bazy danych -- który oferuje ?rodowisko z wykorzystaniem j?zyka Ruby. Za? ten j?zyk programowania charakteryzuje si? niezwyk?ym po??czeniem cech: jest równocze?nie prosty, elegancki i elastyczny, co pozwala dowolnie modyfikowa? jego cz??ci. Ksi??ka "Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II" zawiera szczegó?owe porady i wskazówki dotycz?ce instalacji oraz korzystania z Rails 2.1, a tak?e j?zyka skryptowego Ruby. W podr?czniku znajdziesz nie tylko wyja?nienia odno?nie sposobu dzia?ania Rails, ale równie? opis kompletnej aplikacji. Dzi?ki temu przewodnikowi dowiesz si?, w jaki sposób wspó?pracuj? ze sob? wszystkie aplikacje tworz?ce szkielet Rails, a ponadto nauczysz si? sprawnie korzysta? z dokumentacji oprogramowania i tworzy? zaawansowane aplikacje znacznie szybciej ni? dotychczas. Uruchamianie i organizacja RailsBudowanie widokuRusztowania, REST i ?cie?kiKlasy z?o?oneRozbudowywanie widokówZarz?dzanie uk?adem stronyArkusze stylówTworzenie w?asnych funkcji pomocniczychTestowanie i debugowanieTworzenie nowej aplikacji Rails Wyczerpuj?ce i przyjazne wprowadzenie w Ruby on Rails.

Showing 1 through 2 of 2 results

Help

Select your download format based upon: 1) how you want to read your book, and 2) compatibility with your reading tool. For more details, visit the Formats page under the Getting Started tab.

See and hear words read aloud
  • DAISY Text - See words on the screen and hear words being read aloud with the text-to-speech voice installed on your reading tool. Navigate by page, chapter, section, and more. Can also be used in audio-only mode. Compatible with many reading tools, including Bookshare’s free reading tools.
  • DAISY Text with Images - Similar to DAISY Text with the addition of images within the Text. Your reading tool must support images.
  • Read Now with Bookshare Web Reader - Read and see images directly from your Internet browser without downloading! Text-to-speech voicing and word highlighting are available on Google Chrome (extension installation required). Other browsers can be used with limited features. Learn more
Listen to books with audio only
  • DAISY Audio - Listen to books in audio-only mode with the high-quality Kendra voice by Ivona pre-installed. Navigate by page, chapter, section, and more. Must be used with a DAISY Audio compatible reading tool.
  • MP3 - Listen to books in audio-only mode with the high-quality Kendra voice by Ivona pre-installed. Navigate using tracks. Can be used with any MP3 player.
Read in Braille
  • BRF (Braille Ready Format) - Read with any BRF compatible refreshable braille display; navigate using the search or find feature.
  • DAISY Text - Read with any DAISY 3.0 compatible refreshable braille display, navigate by page, chapter, section, and more.
  • Embossed Braille - Use Bookshare’s DAISY Text or BRF formats to generate embossed braille.