Browse Results What Download Format Should I Choose?

Showing 1 through 3 of 3 results

bash Cookbook

by Carl Albing Cameron Newham J. P. Vossen

The key to mastering any Unix system, especially Linux and Mac OS X, is a thorough knowledge of shell scripting. Scripting is a way to harness and customize the power of any Unix system, and it's an essential skill for any Unix users, including system administrators and professional OS X developers. But beneath this simple promise lies a treacherous ocean of variations in Unix commands and standards. bash Cookbook teaches shell scripting the way Unix masters practice the craft. It presents a variety of recipes and tricks for all levels of shell programmers so that anyone can become a proficient user of the most common Unix shell- the bash shell- and cygwin or other popular Unix emulation packages. Packed full of useful scripts, along with examples that explain how to create better scripts, this new cookbook gives professionals and power users everything they need to automate routine tasks and enable them to truly manage their systems, rather than have their systems manage them.

bash Cookbook

by Cameron Newham Carl Albing Jp Vossen

The key to mastering any Unix system, especially Linux and Mac OS X, is a thorough knowledge of shell scripting. Scripting is a way to harness and customize the power of any Unix system, and it's an essential skill for any Unix users, including system administrators and professional OS X developers. But beneath this simple promise lies a treacherous ocean of variations in Unix commands and standards. bash Cookbook teaches shell scripting the way Unix masters practice the craft. It presents a variety of recipes and tricks for all levels of shell programmers so that anyone can become a proficient user of the most common Unix shell -- the bash shell -- and cygwin or other popular Unix emulation packages. Packed full of useful scripts, along with examples that explain how to create better scripts, this new cookbook gives professionals and power users everything they need to automate routine tasks and enable them to truly manage their systems -- rather than have their systems manage them.

Bash. Receptury

by Jp Vossen Carl Albing Cameron Newham

Poznaj mo?liwo?ci pow?oki bash i dostosuj system do w?asnych potrzeb Jak pisa? skrypty konwertuj?ce pliki w formacie DOS i Unix?Jak konfigurowa? interpreter bash, aby odpowiada? potrzebom i stylowi pracy u?ytkownika?Jak opracowa? bezpieczne skrypty pow?oki?Bash to jedna z najpopularniejszych pow?ok systemów uniksowych, umo?liwiaj?ca prac? interaktywn? i wsadow?. J?zyk basha pozwala na definiowanie aliasów i funkcji, a tak?e zawiera konstrukcje steruj?ce przep?ywem. Bash (tak jak wiele innych narz?dzi opisanych w tej ksi??ce) stworzono w ramach projektu GNU - wolno dost?pnego systemu operacyjnego. Sposób u?ywania pow?oki jest bardzo prosty, polega na wprowadzeniu polecenia zgodnie z regu?ami sk?adni. Nast?pnie zostaje ono zinterpretowane i wykonane przez system. Ksi??ka "bash. Receptury" zawiera opis pow?oki bash oraz prezentuje praktyczne przyk?ady rozwi?za? problemów spotykanych powszechnie podczas projektowania skryptów. W ka?dej chwili mo?esz si? do nich odwo?a?, dostosowuj?c system do w?asnych potrzeb. Podr?cznik obejmuje równie? opis zasad funkcjonowania interpretera - ich zastosowanie umo?liwia zwi?kszenie wydajno?ci pracy. Korzystaj?c z tej ksi??ki, dowiesz si?, jak pobiera? interpreter bash dla ró?nych systemów lub korzysta? z pow?oki bash bez jej pobierania; poznasz techniki automatyzacji zada? oraz rozwi?zania skryptowe odnosz?ce si? do operacji wej?cia-wyj?cia czy przetwarzania plików, a tak?e sposoby tworzenia programów i wykonywania zada? administracyjnych.Praca z pow?ok? bashStandardowy strumie? wej?ciowy Standardowy strumie? wyj?ciowyWykonywanie polece?Podstawy tworzenia skryptów - zmienne pow?okiLogika i arytmetyka pow?okiDodatkowe mechanizmy skryptowePrzetwarzanie informacji o dacie i czasie Skrypty usprawniaj?ce prac? u?ytkownikaInterpretacja danychBezpieczne skrypty pow?okiZadania administracyjne"bash. Receptury" - wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewni? optymalne warunki pracy systemu!

Showing 1 through 3 of 3 results

Help

Select your download format based upon: 1) how you want to read your book, and 2) compatibility with your reading tool. For more details, visit the Formats page under the Getting Started tab.

See and hear words read aloud
  • DAISY Text - See words on the screen and hear words being read aloud with the text-to-speech voice installed on your reading tool. Navigate by page, chapter, section, and more. Can also be used in audio-only mode. Compatible with many reading tools, including Bookshare’s free reading tools.
  • DAISY Text with Images - Similar to DAISY Text with the addition of images within the Text. Your reading tool must support images.
  • Read Now with Bookshare Web Reader - Read and see images directly from your Internet browser without downloading! Text-to-speech voicing and word highlighting are available on Google Chrome (extension installation required). Other browsers can be used with limited features. Learn more
Listen to books with audio only
  • DAISY Audio - Listen to books in audio-only mode with the high-quality Kendra voice by Ivona pre-installed. Navigate by page, chapter, section, and more. Must be used with a DAISY Audio compatible reading tool.
  • MP3 - Listen to books in audio-only mode with the high-quality Kendra voice by Ivona pre-installed. Navigate using tracks. Can be used with any MP3 player.
Read in Braille
  • BRF (Braille Ready Format) - Read with any BRF compatible refreshable braille display; navigate using the search or find feature.
  • DAISY Text - Read with any DAISY 3.0 compatible refreshable braille display, navigate by page, chapter, section, and more.
  • Embossed Braille - Use Bookshare’s DAISY Text or BRF formats to generate embossed braille.