Browse Results What Format Should I Choose?

Showing 1 through 14 of 14 results Export list as .CSV

5 Days to a Perfect Night's Sleep for Your Child: The Secrets to Making Bedtime a Dream

by Eduard Estivill

These days, most books on improving your child's sleep take either a tough-love approach (ignore crying) or a soothing strategy (offer continuous comfort). But now an internationally renowned sleep expert provides a middle-ground method that will have your child sleeping through the night at any age. Dr. Eduard Estivill's no-fail technique focuses on a mixture of authority, ritual, and reward. Parents can end negative cycles of resistance and wakefulness and feel as rested as their child will by following these expert tips: Adopt a firm and confident attitude (your child will pick up on your mood), Use meals as a cue to announce your child's next nap or nighttime sleep, Incorporate appropriate elements (such as a stuffed animal or a pacifier) at bedtime so your child will not rely on you as a vital part of the sleep process, Reinforce the contrast between light (day) and dark (night), Never punish children by making them go to bed (it sends the wrong message about sleep time), Learn what to say before-and after-the light is turned off.

¡A comer!

by Eduard Estivill Montse Domènech

«Ya lo he probado todo y no hay manera de que coma.» Para muchos padres, la hora de comer de sus hijos se convierte en un infierno. La boca cerrada es nuestro peor pesadilla... Visto el éxito de su método para resolver los problemas de insomnio infantil, el Dr. Eduard Estivill se preguntó si también habría un método que pudiera aplicarse al problema de la alimentación ifantil. Por eso solició ayuda a la pedagoga Montse Domènec, y entre los dos desarrollaron un método sencillo, práctico y con unas sólidas bases científicas para enseñar a comer bien, y de todo, a los niños. Después de haberlo puesto en práctica durante tres años, con éxito en el noventa y ocho por ciento de los casos, se han decidido a publicar este manual ameno que ayudará a los padres a ensañar a comer a sus hijos.

A dormir!

by Eduard Estivill

El método definitivo para hacer dormir a los niños Un tercio de los niños padecen insomnio, es decir, se resisten a acostarse y se despiertan varias veces cada noche. Ello puede tener graves consecuencias. Los niños se vuelven irritables e inseguros y, a medio plazo, pueden acabar teniendo problemas para relacionarse con los demás; en los padres, el inevitable agotamiento puede perjudicar su vida conyugal. Este libro, rigurosamente científico, no sólo explica cómo enseñarles a dormir bien desde el principio, sino que revela cómo acabar definitivamente con el problema. El sencillo método del doctor Eduard Estivill, uno de los principales expertos en temas de insomnio infantil, ha funcionado en el 96 por ciento los casos en los que se ha aplicado y ha ayudado a dormir a miles de niños alrededor del mundo. Dormir bien es esencial para el desarrollo físico y mental de los niños, y lograr que duerman bien es fundamental para la estabilidad de la familia. En esta edición actualizada y revisada, el doctor Estivill les ofrece a todos los padres y educadores la oportunidad de conseguir que los niños duerman adecuadamente desde el primer día de vida.

A menjar!

by Eduard Estivill Montse Domènech

«Ja ho he provat tot i no hi ha manera que mengi.» Per molts pares, lhora de menjar dels nens es converteix en un infern. La boca tancada -que no sobre ni quan traiem totes les joguines, encenem la televisió o disfressem els plats amb la seva salsa preferida- és el nostre pitjor malson. Vist lèxit del seu mètode per resoldre els problemes de linsomni infantil, el doctor Eduard Estivill es va preguntar si hi hauria també un mètode que pogués aplicar-se al problema de lalimentació infantil. Per això va sol·licitar lajuda duna pedagoga, Montse Domènech, i entre els dos varen desenvolupar un mètode senzill, pràctic, amb unes sòlides bases científiques, per ensenyar a menjar bé, i de tot, als nens. Després dhaver-lo posat en pràctica durant tres anys, amb èxit en més del noranta-vuit per cent dels casos, shan decidit a publicar aquest manual tan amè que ajudarà els pares a ensenyar els seus fills a menjar.

Duérmete, niño (edición actualizada y ampliada): El Método Estivill para enseñar a dormir a los niños

by Eduard Estivill

La edición ampliada y actualizada del libro que ha enseñado a dormir a millones de niños en todo el mundo. Dormir bien es esencial para el desarrollo físico y mental de los niños, y lograr que duerman bien es fundamental para la estabilidad de la familia. Duérmete, niño explica de una forma clara y sencilla el tratamiento científico para enseñar a dormir a los niños, unas normas serias y rigurosas que son recomendadas también por la Asociación Americana de Pediatría y la Asociación Americana de Medicina del Sueño, y que han enseñado a dormir a millones de niños en todo el mundo. Conseguir que un niño con problemas de sueño logre quedarse dormido y no se desvele varias veces en una misma noche resulta una tarea desesperante y lenta si no sabe hacerse adecuadamente. Por el contrario, aprender a solucionar el insomnio infantil puede ser una tarea relativamente fácil y sencilla. En este libro el doctor Estivill os explicará los pasos que debéis seguir para acabar con los problemas de sueño de vuestro hijo o hija y, por defecto, con sus principales consecuencias: irritabilidad, somnolencia, inseguridad y problemas para relacionarse.

Mètode Estivill: Guia ràpida

by Eduard Estivill

Aconseguir que un nen amb problemes de son sadormi i no es desvetlli diverses vegades en una mateixa nit és una tasca desesperant i lenta si no se sap fer adequadament. Per contra, apren-dre a solucionar linsomni infantil pot ser rapidíssim. Llegint el Mètode Estivill. Guia ràpida els pares comprenen els motius pels quals el trenta-cinc per cent dels nens menors de cinc anys pateix insomni infantil, alhora que descobreixen la manera densenyar als seus fills lhàbit de dormir correctament. En un to amè i col.loquial, el doctor Estivill explica personalment als pares les normes que cal seguir per acabar amb el trastorn del son dels seus fills i les seves conseqüències principals: irritabilitat, somnolència, inseguretat i problemes per relacionar-se. El Mètode Estivill és un tractament científic senzill i rigorós que ha funcionat en el noranta-sis per cent dels casos en què sha aplicat.

Metodo Estivill: Guía rápida

by Eduard Estivill

Conseguir que un niño con problemas de sueño duerma y no se desvele diversas veces en una misma noche es un trabajo desesperante y lento si no se sabe hacer adecuadamente. Por contra, aprender a solucionar el insomnio infantil puede ser rapidísimo.En un tono ameno y coloquial, el Dr. Estivill explica personalmente a los padres las normas que hace falta seguir para acabar con el transtorno de sueño de sus hijos y sus consecuencias principales: irritabilidad, somnolencia, inseguridad y problemas para relacionarse.El Método Estivill: Guía rápida es un tratamiento científico sencillo y riguroso que ha funcionado en el noveinta y seis por ciento de los casos que se ha aplicado.

Nen, a dormir (edició actualitzada i ampliada)

by Eduard Estivill

NEN, A DORMIR explica de manera clara i senzilla com aplicar un mètode científic per ensenyar els nens a dormir. Les normes serioses i rigoroses que proposa també estan recomanades per l'Associació Americana de Pediatria i l'Associació Americana de Medicina del Son, i han servit per ensenyar a milions de nens d'arreu del món a dormir.Fer que un nen amb problemes de son s'adormi i no es desperti unes quantes vegades durant la nit pot arribar a ser desesperant i lent si no se sap fer de manera adequada. En canvi, aprendre a solucionar l'insomni infantil és relativament fàcil i senzill.En aquest llibre el doctor Estivill us explicarà els passos que heu de seguir per posar fi als problemes del son del vostre fill o filla i, al mateix temps, a les seves principals conseqüències: irritabilitat, somnolència, inseguretat i problemes per relacionar-se.Dormir bé és essencial per al desenvolupament físic i mental dels infants, i el descans dels més petits és fonamental per al'estabilitat de la família.

Nens descansats, nens feliços

by Eduard Estivill

Una guia pràctica per aconseguir que els vostres fills aprenguin bons hàbits a casa, que s'adormin feliços i que es llevin descansats. Un llibre que promet una convivència més agradable per a tota la família.Tots els pares i els cuidadors saben que si un nen no descansa bé, no estarà preparat per afrontar els reptes de l'endemà: li costarà estar atent a classe, no gaudirà de les activitats i, a més a més, la seva desgana pot entorpir la vida de tota la família.Els nens necessiten hores de descans, i rutines i hàbits senzills que satisfacin les seves necessitats físiques i emocionals. Han d'aprendre a estudiar, a menjar aliments sans, a incorporar hàbits d'higiene, i hem d'ajudar-los a relaxar-se abans d'anar a dormir perquè se n'hi vagin de manera voluntària.Aquest és un llibre pràctic i senzill que mostra com les hores prèvies al moment d'anar-se'n al llit poden ser més felices per a tothom. I ens ensenya que un nen que respecta uns bons hàbits i unes rutines clares a casa és un nen més feliç, un nen que se'n va a dormir i es lleva amb alegria i il·lusió per fer front al nou dia.

Niños descansados, niños felices

by Eduard Estivill

Todos los padres y cuidadores saben que si un niño no descansa bien, no estará preparado para afrontar los retos del día siguiente: le costará estar atento en clase, no disfrutará con ilusión de las actividades, y además, su desgana puede entorpecer la vida de toda la familia.Cada niño necesita sus horas de descanso y también rutinas y hábitos sencillos que satisfagan sus necesidades físicas y emocionales. Aprende a estudiar, a comer alimentos sanos, a practicar hábitos de higiene y también hemos de ayudarle a que se relaje antes de ir a la cama para que lo haga de manera voluntaria.Este es un libro práctico y sencillo que muestra cómo las horas previas al ir a dormir pueden ser más felices para todos. Y nos enseña que un niño que respeta unos buenos hábitos y unas rutinas claras en casa, es un niño más feliz, un niño que se acuesta y se levanta con alegría e ilusión para enfrentar su día.Un libro que promete una convivencia más agradable para toda la familia.

Pediatria amb seny per a pares amb seny

by Eduard Estivill Gonzalo Pin

Criar un fill és un repte bonic però difícil, perquè demana certes dosis de reflexos i recursos personals que no saprenen a cap escola.Aquest és un llibre diferent i innovador. Aquestes pàgines són les vostres companyes de viatge. Pediatria amb seny és una obra rigorosa, senzilla, directa i sobretot molt amena.Exposa cada etapa del creixement dels nens, lalimentació, el son, les seves actituds i els possibles problemes de salut. Per mitjà de la consulta de las fitxes que descriuen les malalties més freqüents, aprendreu quan cal visitar el pediatre.Aquest llibre també ajuda en temes fonamentals com els aspectes emocionals de leducació dels fills. Parla de lautoestima, els valors, la socialització adequada, el col·legi, la disciplina, leducació sexual, els jocs, les noves tecnologies, lecologia, els esports, els estudis i les activitats extraescolars.Pediatria amb seny, que reuneix tres libres en un (guia mèdica + guia educativa + fitxes i resums), és el millor suport que us podem oferir. Us ajudarà a ser més bons pares o cuidadors i, sobretot, a tenir un fill sa, físicament i mentalment. Tot això amb una bona dosi de seny.

Pediatría con sentido común para padres con sentido común

by Eduard Estivill Gonzalo Pin

Criar a un hijo es un reto bonito pero difícil, porque demanda ciertas dosis de reflejos y recursos personales que no se aprenden en ninguna escuela.Este es un libro distinto y novedoso. Sus páginas son vuestras compañeras de viaje.Pediatría con sentido común es una obra rigurosa, sencilla, directa y sobre todo muy amena. Expone cada etapa del crecimiento del niño, su alimentación, el sueño, sus actitudes y sus posibles problemas de salud. Mediante la consulta de las fichas que indican las enfermedades más frecuentes, aprenderéis cuándo hay que acudir al pediatra.Este libro también ayuda en temas fundamentales como los aspectos emocionales de la educación de los hijos. Habla de la autoestima, los valores, la socialización adecuada, el colegio, la disciplina, la educación sexual, los juegos, las nuevas tecnologías, la ecología, los deportes, los estudios y las actividades extraescolares.Pediatría con sentido común, que supone tres libros en uno (guía médica + guía educativa + fichas y resúmenes), es el mejor apoyo que podemos ofreceros. Os ayudara a ser mejores padres o cuidadores y sobre todo a tener un niño sano, física y mentalmente. Todo ello con una buena dosis de sentido común.

Solos en casa

by Eduard Estivill Montse Domènech

¿Debemos dar golosinas a los niños? ¿Prevenir es sobreproteger? ¿Cómo hay que utilizar el «no» y el «sí»? ¿Cuál es la función del colegio? Y, lo más curioso de todo, ¿por qué todas estas dudas surgen cuando estamos solos en casa? Eduard Estivill y Montse Domènechnos ofrecen respuestas a estas y muchas más cuestiones, claves que facilitan a los padres la tarea de inculcar a sus hijos una buena educación y, cómo no, unos hábitos saludables que favorezcan su crecimiento.

Sols a casa

by Eduard Estivill Montse Domènech

Podem donar llaminadures als nens? Prevenir és sobreprotegir? Com cal utilitzar el «no» i el «sí»? Quina és la funció de l#escola? I, el més curiós de tot, per què tots aquests dubtes sorgeixen quan estem sols a casa? Eduard Estivill i Montse Domènech ens ofereixen respostes a aquestes i d#altres qüestions, claus que faciliten als pares la tasca d#inculcar als fills una bona educació i, és clar, uns hàbits saludables que afavoreixin el seu creixement.

Showing 1 through 14 of 14 results Export list as .CSV

Help

Select your format based upon: 1) how you want to read your book, and 2) compatibility with your reading tool. To learn more about using Bookshare with your device, visit the Help Center.

Here is an overview of the specialized formats that Bookshare offers its members with links that go to the Help Center for more information.

  • Bookshare Web Reader - a customized reading tool for Bookshare members offering all the features of DAISY with a single click of the "Read Now" link.
  • DAISY (Digital Accessible Information System) - a digital book file format. DAISY books from Bookshare are DAISY 3.0 text files that work with just about every type of access technology that reads text. Books that contain images will have the download option of ‘DAISY Text with Images’.
  • BRF (Braille Refreshable Format) - digital Braille for use with refreshable Braille devices and Braille embossers.
  • MP3 (Mpeg audio layer 3) - Provides audio only with no text. These books are created with a text-to-speech engine and spoken by Kendra, a high quality synthetic voice from Ivona. Any device that supports MP3 playback is compatible.
  • DAISY Audio - Similar to the Daisy 3.0 option above; however, this option uses MP3 files created with our text-to-speech engine that utilizes Ivonas Kendra voice. This format will work with Daisy Audio compatible players such as Victor Reader Stream and Read2Go.