Browse Results

Showing 1 through 25 of 46 results

100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy

by David Hawley Raina Hawley

Wykorzystaj wszystkie mo?liwo?ci Excela, aby tworzy? funkcjonalne i efektowne arkuszeJak analizowa? dane i zarz?dza? nimi?Jak optymalnie wykorzystywa? tabele przestawne?Jak tworzy? spersonalizowane wykresy?Wi?kszo?? u?ytkowników Excela zna tylko drobn? cz??? dost?pnych w nim mo?liwo?ci. Istnieje jednak wiele metod pozwalaj?cych znacz?co poszerzy? wydajno?? tego programu i tworzy? efektowne arkusze kalkulacyjne bez potrzeby czasoch?onnego zdobywania wiedzy. Nowa wersja Excela umo?liwia chocia?by ?atwiejsze korzystanie z mechanizmu tabel przestawnych, formatowania warunkowego i nazw zakresów, podgl?du "na ?ywo", galerii predefiniowanych stylów oraz grafik SmartArt. Wszystko to sprawia, ?e ka?dy mo?e dzi? w swoich arkuszach u?ywa? bardziej skomplikowanych elementów wizualnych i graficznych.Obecnie, kiedy wszystko dzieje si? coraz szybciej, czas staje si? jedn? z najistotniejszych i po??danych warto?ci. Ksi??ka "100 sposobów na Excel 2007 PL. Tworzenie funkcjonalnych arkuszy" pozwala Ci w?a?nie zyska? na czasie - oferuje ponad sto gotowych metod tworzenia funkcjonalnych i efektownych arkuszy, szybkich i niezawodnych rozwi?za? skomplikowanych problemów. Warto tak?e wykorzysta? te metody do przeanalizowania oraz zastosowania niektórych mo?liwo?ci j?zyka Visual Basic for Applications (VBA) - dzi?ki temu b?dziesz móg? zaadaptowa? wszystkie zawarte tu propozycje do w?asnych potrzeb.Skoroszyty i arkuszeWbudowane mechanizmy do analizy danych i zarz?dzania nimiMetody tworzenia nazw i zakresów komórekTabele przestawneFormu?y i funkcjeWykresy i makraWspó?praca Excela z innymi aplikacjami pakietu OfficeWszystko, co chcia?by? widzie? o Excelu, aby natychmiast z niego skorzysta?. Poznaj ponad setk? sposobów skutecznego radzenia sobie z Excelem!

Access 2007 PL. Nieoficjalny podr?cznik

by Matthew Macdonald

Kompletny i przyst?pny podr?cznik dla wszystkich u?ytkowników programu Access 2007 Chcesz wydajnie zarz?dza? informacjami w ma?ej lub ?redniej firmie? Chcesz dowiedzie? si?, które funkcje Accessa 2007 znacznie u?atwiaj? prac?, a z których lepiej nie korzysta?? Chcesz nauczy? si? przygotowywa? wygodne interfejsy do obs?ugi baz danych? Zarz?dzanie danymi to zadanie, do którego komputery nadaj? si? wprost idealnie, a Microsoft Access to jeden z najlepszych systemów do obs?ugi relacyjnych baz danych w ma?ych i ?rednich firmach, umo?liwiaj?cy b?yskawiczne tworzenie graficznych interfejsów u?ytkownika i efektywne korzystanie ze z?o?onych informacji. Najnowsza wersja tego systemu, Access 2007, udost?pnia ca?kowicie zmieniony, bardziej intuicyjny interfejs, usprawniony silnik bazodanowy, narz?dzia do szybkiego tworzenia formularzy i raportów oraz wiele innych nowych funkcji, dzi?ki którym b?dziesz móg? ?atwiej i bardziej wydajnie zarz?dza? danymi w swojej firmie. Ksi??ka "Access 2007. Nieoficjalny podr?cznik" zawiera szczegó?owe instrukcje i wskazówki dotycz?ce korzystania z funkcji Accessa. Dzi?ki niej dowiesz si? wszystkiego, czego potrzebujesz do efektywnego zarz?dzania bazami danych za pomoc? tej aplikacji. Poznasz interfejs i najwa?niejsze funkcje Accessa, a tak?e techniki szybkiego tworzenia baz danych. Nauczysz si? sortowa?, przeszukiwa? i analizowa? informacje, manipulowa? danymi za pomoc? kwerend, przygotowywa? raporty oraz tworzy? wygodne interfejsy u?ytkownika. Zobaczysz te?, jak zautomatyzowa? ?mudne zadania za pomoc? makr i prostych programów w j?zyku Visual Basic. Tworzenie baz danych Sortowanie, wyszukiwanie i filtrowanie informacji Z??czanie danych za pomoc? relacji Stosowanie kwerend do manipulowania danymi Generowanie raportów Przygotowywanie interfejsu u?ytkownika Programowanie w aplikacji Access Wspó?dzielenie baz danych Komunikacja z SQL Server Poznaj tajniki aplikacji Access 2007 i efektywnie zarz?dzaj danymi w swojej firmie.

Access. Analiza danych. Receptury

by Ken Bluttman Wayne S. Freeze

Korzystaj z bazy danych Access jak profesjonalista!Jak stosowa? wska?niki statystyczne do analizy danych biznesowych?Jak rozszerza? funkcjonalno?? zapyta? SQL, stosuj?c skrypty VBA? Jak przetwarza? dane i przenosi? je mi?dzy bazami Access?Access to znane ju? narz?dzie s?u??ce do wszechstronnego przetwarzania i analizy danych. Posiada sporo ukrytych mechanizmów, pozwalaj?cych efektywnie wykonywa? zadania, które pocz?tkowo mog? wydawa? si? skomplikowane. Ksi??ka przedstawia przyk?ady kwerend, metody przenoszenia danych pomi?dzy bazami Access, obliczania wielu wska?ników finansowo-biznesowych i sporo innych zagadnie? - wszystko pod k?tem analizy i przetwarzania danych. Ka?da zaprezentowana receptura jest opatrzona kompletnym opisem rozwi?zania problemu wraz ze szczegó?owym omówieniem metody post?powania oraz analiz? kodu. Access. Analiza danych. Receptury to uniwersalny podr?cznik przeznaczony zarówno dla pocz?tkuj?cych u?ytkowników bazy danych Access, jak i do?wiadczonych. Dzi?ki przejrzystemu j?zykowi i mnogo?ci poruszonych zagadnie? ka?dy, niezale?nie od stopnia zaawansowania, mo?e poszerzy? swoj? wiedz?. Zawiera mnóstwo ciekawych wskazówek i technik u?atwiaj?cych codzienn? prac? z bazami danych, co czyni j? atrakcyjn? nawet dla osób doskonale pos?uguj?cych si? baz? Access. Jest to tak?e kompendium wiedzy niezb?dnej ka?demu, kto chce wyci?ga? ze zbiorów danych naprawd? cenne informacje. Tworzenie kwerend ró?nych typówWstawianie, aktualizacja i usuwanie danychPrzetwarzanie tekstu i liczb zapisanych w formie ?a?cucha znakówZastosowanie tabel, modyfikacja zawarto?ci systemu Windows, szyfrowanie danych Wykorzystanie obiektu FileSystemObject, przetwarzanie danych XML oraz XSLT, komunikacja z bazami SQLRozwi?zywanie problemów biznesowychObliczanie wska?ników statystycznychBaza danych to fundament biznesu - zobacz, jak efektywnie ni? zarz?dza?!

Agile Development. Filozofia programowania zwinnego

by James Shore Chromatic

Zbiór praktycznych wskazówek dla producentów oprogramowania Jak wdro?y? metodologi? programowania zwinnego?W jaki sposób zaanga?owa? klientów w projekt?Jak kontrolowa? jako?? produktów?Programowanie zwinne (Agile Development) to obecnie jedna z najpopularniejszych metodologii zarz?dzania projektami programistycznymi. Metodyka Agile jest szczególnie u?yteczna w ma?ych zespo?ach programistycznych, w których z racji u?atwionej komunikacji nie ma potrzeby tworzenia rozbudowanej dokumentacji. Programowanie zwinne opiera si? na iteracyjnej realizacji kolejnych etapów projektu. Kluczem do sukcesu w tej metodzie jest efektywna wspó?praca mi?dzy cz?onkami zespo?u projektowego.Ksi??ka "Agile Development. Filozofia programowania zwinnego" to przewodnik po programowaniu ekstremalnym, oznaczanym zwykle skrótem XP, które jest jedn? z technik wchodz?cych w sk?ad tej metodyki. Czytaj?c j?, dowiesz si?, jak wdra?a? metodologi? Agile w firmie, na czym polega programowanie ekstremalne i jak? rol? w procesie pe?ni? poszczególni cz?onkowie grupy projektowej. Nauczysz si? budowa? zespó? i okre?la? zakresy zada? osób bior?cych udzia? w pracach, planowa? harmogram udost?pniania kolejnych wersji produktu oraz kierowa? procesem jego tworzenia. Poznasz metody testowania programu i usuwania z niego b??dów, zasady pisania dokumentacji oraz regu?y prowadzenia spotka? roboczych z klientami.Wdra?anie programowania zwinnegoTechniki programowania ekstremalnegoCz?onkowie zespo?u XPZarz?dzanie zespo?emAnga?owanie klienta w proces wytwórczyTworzenie raportówUdost?pnianie kolejnych wersji systemuStandardy pisania koduTestowanie i usuwanie b??dówOptymalizacja wydajno?ci programuOd filozofii do mistrzostwa w zwinnym programowaniu!

Ajax Wzorce Projektowe (in Polish)

by Michael Mahemoff

Czytajc ksik opanujesz najlepsze praktyki tworzenia aplikacji sieciowych z wykorzystaniem AJAXa.

Algorytmy Almanach (in Polish)

by Gary Pollice Stanley Selkow George T. Heineman

Ca?a wiedza o algorytmach w jednym podr?czniku!Jaki wp?yw na ró?ne algorytmy wywieraj? podobne decyzje projektowe?Jak rozwi?zywa? proble

Archiwizacja i odzyskiwanie danych

by W. Curtis Preston

Optymalizacja procesu archiwizacji dla administratorów i nie tylko Jak archiwizowa? i odtwarza? system oraz dane? Jak wybra? optymaln? metod? archiwizacji? Jak ograniczy? koszty zwi?zane z procesem archiwizacji? Wdro?enie systemu archiwizacji jest podstawow? czynno?ci?, jak? administrator powinien wykona?. Cel tej procedury jest oczywisty, tak jak cena, jak? przyjdzie zap?aci? za brak takiego systemu. Utrata danych lub krach systemu wcale nie musz? oznacza? dla firmy d?ugiego postoju i nara?a? jej na wielkie straty; wtedy to w?a?nie wysi?ek, jaki w?o?y? administrator w system archiwizacji, jest doceniany przez pracodawców i wspó?pracowników. Jakie urz?dzenia i narz?dzia nale?y zastosowa?, aby ten proces by? sprawny i szybki, a jednocze?nie zmie?ci? si? w wyznaczonym do tego celu bud?ecie? Opisane oprogramowanie i rady udzielone przez autora tej ksi??ki pomog? Ci dokona? w?a?ciwego wyboru. "Archiwizacja i odzyskiwanie danych" to przewodnik po darmowych narz?dziach do archiwizacji i odzyskiwania danych, przeznaczony g?ównie dla administratorów. W. Curtis Preston, specjalista w dziedzinie ochrony danych, zwróci? uwag?, ?e ?rodki przeznaczone na system archiwizacji s? cz?sto zbyt ma?e, by zapewni? mu wysok? skuteczno??. Przygl?daj?c si? bli?ej bezp?atnym narz?dziom, odkry? ich du?e mo?liwo?ci; swoje spostrze?enia i uwagi na ich temat zapisa? w tej ksi??ce. Pr?dzej czy pó?niej ka?dy administrator staje przed konieczno?ci? odbudowania systemu lub odzyskania danych i w?a?nie lektura tej ksi??ki sprawi, ?e b?dzie na to przygotowany! Narz?dzia do archiwizacji i odtwarzania danych Przegl?d programów komercyjnych i darmowych Urz?dzenia archiwizuj?ce Przywracanie komputera od podstaw z wybranym systemem operacyjnym Archiwizacja i odtwarzanie baz danych Sposoby zabezpieczania archiwum i magazynów danych Wykorzystanie wirtualnych maszyn w procesie archiwizacji Poszerz swoj? wiedz? i archiwizuj dane we w?a?ciwy, a tak?e sprawdzony sposób!

ASP.NET 3.5 Tworzenie portali internetowych w nurcie Web 2.0 (in Polish)

by Omar Al Zabir

Ksika zawiera opis najnowszych metod i technologii projektowania oraz budowy portali z wykorzystaniem platformy ASP.NET i rodowiska ASP.NET AJAX. W podrczniku przedstawiono ...

Bash. Receptury

by Cameron Newham Carl Albing Jp Vossen

Poznaj mo?liwo?ci pow?oki bash i dostosuj system do w?asnych potrzeb Jak pisa? skrypty konwertuj?ce pliki w formacie DOS i Unix?Jak konfigurowa? interpreter bash, aby odpowiada? potrzebom i stylowi pracy u?ytkownika?Jak opracowa? bezpieczne skrypty pow?oki?Bash to jedna z najpopularniejszych pow?ok systemów uniksowych, umo?liwiaj?ca prac? interaktywn? i wsadow?. J?zyk basha pozwala na definiowanie aliasów i funkcji, a tak?e zawiera konstrukcje steruj?ce przep?ywem. Bash (tak jak wiele innych narz?dzi opisanych w tej ksi??ce) stworzono w ramach projektu GNU - wolno dost?pnego systemu operacyjnego. Sposób u?ywania pow?oki jest bardzo prosty, polega na wprowadzeniu polecenia zgodnie z regu?ami sk?adni. Nast?pnie zostaje ono zinterpretowane i wykonane przez system. Ksi??ka "bash. Receptury" zawiera opis pow?oki bash oraz prezentuje praktyczne przyk?ady rozwi?za? problemów spotykanych powszechnie podczas projektowania skryptów. W ka?dej chwili mo?esz si? do nich odwo?a?, dostosowuj?c system do w?asnych potrzeb. Podr?cznik obejmuje równie? opis zasad funkcjonowania interpretera - ich zastosowanie umo?liwia zwi?kszenie wydajno?ci pracy. Korzystaj?c z tej ksi??ki, dowiesz si?, jak pobiera? interpreter bash dla ró?nych systemów lub korzysta? z pow?oki bash bez jej pobierania; poznasz techniki automatyzacji zada? oraz rozwi?zania skryptowe odnosz?ce si? do operacji wej?cia-wyj?cia czy przetwarzania plików, a tak?e sposoby tworzenia programów i wykonywania zada? administracyjnych.Praca z pow?ok? bashStandardowy strumie? wej?ciowy Standardowy strumie? wyj?ciowyWykonywanie polece?Podstawy tworzenia skryptów - zmienne pow?okiLogika i arytmetyka pow?okiDodatkowe mechanizmy skryptowePrzetwarzanie informacji o dacie i czasie Skrypty usprawniaj?ce prac? u?ytkownikaInterpretacja danychBezpieczne skrypty pow?okiZadania administracyjne"bash. Receptury" - wszystko, czego potrzebujesz, aby zapewni? optymalne warunki pracy systemu!

Cień Ogara

by Claudio Ruggeri Jolanta U. Grębowiec-Baffoni

Zmasakrowane ciało młodej kobiety znalezione w lesie zdaje się jednoznacznie wskazywać na motyw zabójstwa. Wyłaniająca się postać mordercy nie przekonuje jednak komisarza Vincenta Germano, który decyduje na zwrot w prowadzeniu śledztwa.

Codzienne inspiracje

by Kasia Kulesa Ulrike Maria

Opis książki: W dzisiejszych czasach w Internecie można znaleźć wiele twierdzeń, które zdają się być mądre, prawdziwe i wskazujące dobry kierunek. Nic one jednak nie znaczą, jeśli aktywnie ich nie zastosujesz. Twoje życie nie ulegnie zmianie jeśli każdego dnia nie wprowadzisz w życie nowych i ulepszonych przemyśleń. Moja praca polega na pokazaniu jak krok po kroku zmienić mój i Twój sposób myślenia. Odnosi się ona również do wyższych koncepcji Wszechświata, łącząc Jednostkę ze Świadomością Wszechświata; pamiętając, że wszyscy jesteśmy Jednością. Ukazuję zupełnie inne i praktyczne podejście, do przyjęcia przez każdego kto ma szczerą chęć ulepszenia swojego życia i otoczenia. Mówię o zastosowaniu a nie stwierdzeniu prawdy. Nieważne jak często powtarzasz jakieś stwierdzenie, możesz być pewny, że nie sprawdzi się dopóki nie wprowadzisz go w czyn. Być może myślisz, że znasz Prawa Wszechświata i rozumiesz niektóre idee 4 wymiaru-... ale co wtedy? Wiarygodność i zrozumienie wynika z doświadczenia. Udowadniania sobie, że Prawa działają i w jaki sposób działają. Aby znaleźć Prawdę potrzeba Zaangażowania. "Szukajcie a znajdziecie" - to potrzeba silnego pragnienia aby zrozumieć dzieło Życia. Potrzeba przekonania do uczenia się, nauczania i ciekawości. Wszyscy jesteśmy uczniami i nauczycielami. Uczymy się od siebie nawzajem. W innych widzimy to co podziwiamy lub odrzucamy, w zależności od tego czego chcemy się nauczyć. Najważniejsze jest aby poznać tę prawdę i użyć tego cennego narzędzia w samodoskonaleniu.

CSS. Nieoficjalny podr?cznik

by David Sawyer Mcfarland

Wszystko o projektowaniu stron internetowych przy u?yciu CSS Jak przygotowa? atrakcyjn? stron? internetow?? Jak szybko zmieni? styl witryny? Jak zapewni? poprawn? obs?ug? stylów CSS we wszystkich przegl?darkach? Obecnie w internecie coraz wi?ksze znaczenie ma forma. Witryny musz? swoim wygl?dem sprawia?, ?e chce si? na nich pozosta? -- w przeciwnym wypadku u?ytkownicy wybior? jedn? spo?ród niezliczonych konkurencyjnych stron. Doskona?ym narz?dziem do nadawania atrakcyjnego i spójnego stylu witrynom s? arkusze CSS, które pozwalaj? dowolnie definiowa? wszystkie elementy stron internetowych i b?yskawicznie zmienia? ich wygl?d. S? przy tym ?atwe do nauczenia si? oraz stosowania i pozwalaj? na uzyskiwanie ciekawych efektów wizualnych. "CSS. Nieoficjalny podr?cznik" to wszechstronny przegl?d mo?liwo?ci i zastosowa? tej technologii. Dzi?ki tej ksi??ce dowiesz si?, jak przygotowa? poprawny arkusz stylów i do??czy? go do strony, oraz poznasz sposoby formatowania elementów kodu HTML. Nauczysz si? projektowa? profesjonalne i wygodne w u?yciu strony WWW oraz menu do nawigacji po witrynach. Przeczytasz tak?e o tym, jak przygotowywa? strony do wydruku, zapewnia? poprawne wy?wietlanie stylów we wszystkich przegl?darkach i dba? o wiele innych szczegó?ów, które zapewni? Twoim witrynom wiernych u?ytkowników. Pisanie kodu HTML pod k?tem stylów CSS Budowa stylów i arkuszy CSS Dziedziczenie i kaskadowo?? stylów Do??czanie stylów CSS do stron WWW Formatowanie elementów stron WWW Tworzenie atrakcyjnych menu Zarz?dzanie uk?adem stron za pomoc? stylów CSS Przygotowywanie stron do wydruku Obs?uga stylów CSS w ró?nych przegl?darkach Wykorzystaj pe?ni? mo?liwo?ci CSS i spraw, ?e u?ytkownicy zakochaj? si? w Twoich witrynach od pierwszego wejrzenia.

Emma

by Jolanta U. Grębowiec - Baffoni Francesca Pace

"Wampiry, czarownice, magia, to wszystko, co ożywiało jej fantazję stało się nieodwołalniejej rzeczywistością". Emma jest zwykłą dziewczyną, nieświadomą swej fascynującej urody i niezwykłego charyzmatu. Jej niepozorne, niemal niewidoczne życie, toczące się na pograniczu szarości, zostaje zaburzone niespodziewaną i radykalną zmianą, rzucając ją w zagmatwany i gwałtowny świat czarownic i wampirów. Nagła i bolesna transformacja zmieni definitywnie jej naturę, przekształcając ją w istotę ponadnaturalną i ponadczasową.Gdy dziewczyna w swej zmienionej, niezwykłej naturze, w towarzystwie starych przyjaciół i nowej wielkiej miłości będzie zmuszona stawić odważnie czoła nieznanemu jej dotąd życiu, nauczy się je kochać i kochać samą siebie, odkrywając w sobie nieznane jej dotąd pokłady zdolności i mocy. Książka jest opowiadaniem o pasjonującej historii przyjaźni, przywiązania i miłości.

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

by Richard Monson-Haefel Bill Burke

Wykorzystaj zaawansowane technologie tworzenia aplikacji korporacyjnych Poznaj architektur? EJB 3.0 Stwórz w?asne komponenty Zaprojektuj w?asne us?ugi sieciowe na podstawie EJB 3.0 Enterprise JavaBeans to technologia przeznaczona do tworzenia z?o?onych programów, oparta na j?zyku Java i platformie Java Enterprise Edition. Stosowana jest przy tworzeniu rozbudowanych aplikacji korporacyjnych i pozwala programistom na generowanie mechanizmów automatycznego zarz?dzania us?ugami kluczowymi dla systemu. Wersje EJB stosowane do tej pory wymaga?y od twórców aplikacji implementowania mechanizmów, które nie mia?y wiele wspólnego z w?a?ciw? logik? biznesow? tworzonego oprogramowania, co znacznie wyd?u?a?o i komplikowa?o proces produkcji systemu. Najnowsza wersja, oznaczona numerem 3.0, jest pozbawiona tych wad. Dzi?ki ksi??ce "Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V" poznasz najnowsze wcielenie technologii EJB. Opisano tu wszystkie rozwi?zania, które umo?liwi?y uproszczenie standardu Enterprise JavaBeans 3.0 wzgl?dem jego poprzednich wersji. Czytaj?c t? ksi??k?, poznasz nowy interfejs Java Persistence API, który zast?pi? stosowane dotychczas komponenty encyjne zwyk?ymi obiektami Javy, oraz nauczysz si? sposobów eliminowania konieczno?ci implementowania interfejsów EnterpriseBean. Dowiesz si?, jak stosowa? adnotacje w miejsce elementów j?zyka XML umieszczanych w deskryptorach wdro?enia. Znajdziesz tu równie? praktyczne przyk?ady, dzi?ki którym b?yskawicznie opanujesz now? wersj? EJB. Architektura EJB 3.0 Relacje pomi?dzy komponentami Zapytania i j?zyk EJB QL Komponenty sesyjne Obs?uga transakcji Implementowanie us?ug WWW Instalacja i konfiguracja serwera JBoss Nie tra? wi?cej czasu! Zastosuj technologi?, która u?atwi Ci wytwarzanie systemów korporacyjnych.

Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II

by Curt Frye

Podr?czne kompendium wiedzy dla u?ytkowników ExcelaExcel nale?y do grupy tych aplikacji, których u?ytkownicy wykorzystuj? niewielk? cz??? mo?liwo?ci, nie zdaj?c sobie sprawy, jak ogromny potencja? narz?dzia pozostaje jeszcze nieodkryty. Program kojarzy si? z grupowaniem danych, tworzeniem zestawie? i wykresów, wystawianiem faktur i rachunków. Jednak Excel to znacznie wi?cej. Ogrom jego mo?liwo?ci powinno odkrywa? si? z grub? ksi?g? zawieraj?c? opisy narz?dzi oferowanych przez t? aplikacj?, ale w codziennej pracy opas?e tomiska okazuj? si? kompletnie niepraktyczne W takich sytuacjach nieocenion? pomoc? staj? si? podr?czne zestawienia najwa?niejszych wiadomo?ci.Ksi??ka "Excel 2007 PL. Leksykon kieszonkowy. Wydanie II" to w?a?nie takie zestawienie. Zebrano w niej najistotniejsze dla u?ytkownika informacje dotycz?ce najnowszej wersji Excela, nosz?cej oznaczenie 2007. Czytaj?c j?, poznasz nowy interfejs u?ytkownika, budow? dokumentów Excela i narz?dzia autokorekty. Nauczysz si? wprowadza? dane, formatowa? je i wykorzystywa? do oblicze?. Skorzystasz z przydatnych funkcji i formu?, stworzysz wykresy i prawid?owo wydrukujesz arkusz na drukarce. Przeczytasz tak?e o tabelach przestawnych, sterowaniu sposobem wy?wietlania danych i publikowaniu arkuszy w sieci.Interfejs u?ytkownikaPasek narz?dziStruktura dokumentu ExcelaPraca z plikamiDrukowanieWprowadzanie i formatowanie danychFormu?y i funkcjeWykresyTabele przestawnePracuj efektywniej. Korzystaj z praktycznych porad zebranych w jednej, por?cznej ksi??ce.

Fałszywa Nuta

by Claudio Ruggeri Krystyna Joanna Kraśnicka

Ralf Brandenburg, międzynarodowej sławy muzyk, został zamordowany przy swoim ukochanym fortepianie. Dochodzeniem zajmie się Vincent Germano, komisarz policji, który dojdzie do uzyskania prawdy na podstawie rozmów z osobami, które w przeszłości mały okazję poznać tego ekscentrycznego i wysublimowanego mistrza nut.

Fotografia cyfrowa wed?ug Davida Pogue'a

by David Pogue

Odkryj tajemnice fotografii cyfrowej Jak korzysta? z milionów opcji wspó?czesnych aparatów cyfrowych? Jak tworzy? profesjonalne artystyczne fotografie?Jak wykorzystywa? darmowe programy do katalogowania i edycji zdj???Dzi?ki wielkiej popularno?ci aparatów cyfrowych ka?dy mo?e by? dzi? fotografem i nie wymaga to ani wielkich nak?adów finansowych, ani szczególnej wiedzy. Je?li jednak chcesz, aby Twoje zdj?cia by?y naprawd? pi?kne, koniecznie powiniene? przeczyta? t? ksiš?k?. Wykorzystujšc porady zawarte w podr?czniku, sprawisz, ?e Twoje fotografie b?dš nie tylko oglšdane, ale i podziwiane. Krótko mówišc, zdob?dziesz umiej?tno?ci tworzenia i obróbki profesjonalnej fotografii artystycznej. Ksiš?ka "Fotografia cyfrowa wed?ug Davida Pogue'a" zawiera najwa?niejsze informacje na temat profesjonalnej fotografii, aparatów i akcesoriów fotograficznych, a tak?e szereg instrukcji na temat cyfrowej obróbki zdj??. Tym samym ukazuje ca?y cykl powstawania perfekcyjnej fotografii. Z tego podr?cznika dowiesz si?, w jaki sposób sprawnie i efektywnie pos?ugiwa? si? programami do edycji zdj?? oraz jak zarzšdza? fotografiami. Znajdziesz tu wskazówki dotyczšce artystycznej kompozycji obrazu czy o?wietlenia. Nauczysz si? retuszowa? fotografie, poprawia? ich kontrast, oblicza? rozdzielczo??, przygotowywa? do druku i zamieszczenia w Internecie. Kompozycja zdj?cia Akcesoria fotograficzneTryby na?wietlaniaOstro?? Wykorzystanie lampy b?yskowej Zdj?cia w ruchu Zdj?cia sceniczne i podwodne PortretyRetuszowanie i poprawianie kontrastuObliczanie rozdzielczo?ciZdj?cia elektroniczne Wykorzystaj nowoczesne technologie i twórz profesjonalne, artystyczne fotografie!

Horoskop

by Jolanta U. Grębowiec - Baffoni Claudio Ruggeri

Seria niewytłumaczalnych zabójstw szerzy się krwawą plamą na prowincjach Rzymu. Sprawa zostanie powierzona komisarzowi Vincentemu Germano, który pomimo trudności podejmie się rozwiązania niezwykłej zagadki.

Java i XML. Wydanie III

by Brett Mclaughlin Justin Edelson

Praktyczne zastosowania mo?liwo?ci j?zyka XML w aplikacji Java Z jakich elementów sk?ada si? XML? W jaki sposób przetwarza? pliki XML w aplikacjach Javy? Jak tworzy? w?asne kana?y RSS? Jeste? programist? Javy i chcesz wykorzysta? w swoich aplikacjach technologi? XML? Zainteresowa?a Ci? technologia AJAX? Zamierzasz tworzy? w?asne kana?y RSS i podcasty? Java i XML s? niemal stworzone do wzajemnej wspó?pracy. W XML tworzy si? pliki konfiguracyjne dla aplikacji Javy, zbiory danych i wiele innych elementów. AJAX, bazuj?cy w du?ej mierze na j?zyku XML, pozwala na stworzenie eleganckich i wygodnych interfejsów u?ytkownika dla aplikacji przegl?darkowych. Wiedza o tym, jak efektywnie po??czy? XML z Jav?, pomo?e Ci w budowaniu nowoczesnych programów. "Java i XML. Wydanie III" to podr?cznik, po przeczytaniu którego staniesz si? ekspertem w zakresie wykorzystywania mo?liwo?ci j?zyka XML. Czytaj?c go, poznasz podstawy j?zyka XML, sposoby przetwarzania plików XML w aplikacjach Javy za pomoc? API SAX, DOM, StAX, JDOM i dom4j, a tak?e najnowszych wersji JAXP i JAXB. Dowiesz si?, jak tworzy? kana?y RSS, witryny Web 2.0 i w?asne podcasty. Przeczytasz tak?e o technologii AJAX i nauczysz si? budowa? z jej wykorzystaniem interfejsy u?ytkownika dla swoich aplikacji. Elementy j?zyka XML Walidacja dokumentów XML Przetwarzanie plików XML za pomoc? SAX Wykorzystanie innych technologii do obróbki plików XML Wi?zanie danych w JAXB Tworzenie kana?ów RSS Transformacja XML na HTML za pomoc? JSP Korzystanie z mechanizmów AJAX Wykorzystanie danych XML w j?zyku ActionScript 3.0 Twórz nowoczesne aplikacje, wykorzystuj?c XML

JavaScript. Nieoficjalny Podrecznik (in Polish)

by David Sawyer Mcfarland

Wykorzystaj mo?liwo?ci JavaScript! Jak rozpocz?? przygod? z JavaScript? Jak dynamicznie modyfikowa? strony

JavaScript. Wprowadzenie

by Shelley Powers

Kompleksowe omówienie programowania w JavaScript Jak weryfikowa? poprawno?? danych w formularzach HTML? Jak zabezpieczy? aplikacje internetowe? W jaki sposób korzysta? z mechanizmów AJAX? Zamierzasz wzbogaci? tworzone przez siebie witryny internetowe o dodatkowe mo?liwo?ci? A mo?e zainteresowa?a Ci? technologia AJAX, bazuj?ca na j?zyku JavaScript? Najwy?sza pora pozna? j?zyk, który na pocz?tku by? jedynie skryptowym interfejsem pomi?dzy stron? internetow? otwart? w przegl?darce a aplikacj? znajduj?c? si? na serwerze. Dzi? JavaScript jest jednym z najpopularniejszych narz?dzi wykorzystywanych przez twórców stron i aplikacji internetowych. Rozpowszechni? si? równie? poza ?wiatem internetu, s?u??c jako j?zyk skryptowy dla wielu aplikacji. "JavaScript. Wprowadzenie" to podr?cznik, dzi?ki któremu opanujesz mo?liwo?ci JavaScriptu i nauczysz si? wykorzystywa? go w swoich projektach. Poznasz podstawowe elementy tego j?zyka i dowiesz si?, w jaki sposób ??czy? kod JavaScript z kodem HTML. Nauczysz si? przechwytywa? zdarzenia zachodz?ce w oknie przegl?darki, sprawdza? dane wprowadzane przez u?ytkowników do formularzy na stronach WWW oraz korzysta? z plików cookie. Poznasz obiektowy model dokumentu (DOM), technologi? AJAX i dodatkowe biblioteki, dzi?ki którym JavaScript zyskuje nowe, niesamowite mo?liwo?ci. Osadzanie JavaScriptu w kodzie strony Typy danych, operatory i instrukcje Obiekty JavaScriptu Obs?uga formularzy Stosowanie plików cookie Obiektowy model dokumentu Tworzenie w?asnych obiektów Technologia AJAX Wykorzystaj pe?ni? mo?liwo?ci JavaScriptu, tworz?c nowoczesne witryny internetowe.

Kod Doskonały: Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów (in Polish)

by Steve Mcconnell

Ksika jest przejrzyst kompilacj najlepszych technik programowania, zdobya wielkie uznanie w rodowisku.

Księga Urantii

by Urantia Foundation

Ksiega Urantii, po raz pierwszy wydana przez Fundacje Urantii w roku 1955, twierdzi, ze zostala przedstawiona przez niebianskie istoty, jako objawienie dla naszej planety, Urantii.Tekst Ksiegi Urantii mówi nam o poczatkach, historii i przeznaczeniu ludzkosci i naszych zwiazkach z Bogiem Ojcem. Przedstawia jedyny w swoim rodzaju i frapujacy obraz zycia i nauk Jezusa. Przed ludzkim duchem otwiera nowe perspektywy czasu i wiecznosci i przynosi nowe szczególy naszej przygody, podczas wznoszenia sie w przyjaznym i starannie zarzadzanym wszechswiecie.Ksiega Urantii podaje jasna i zwiezla integracja nauki, filozofii i religii. Ci, którzy ja czytali i zglebiali, wierza, ze Ksiega Urantii moze wniesc bardzo wiele wartosci do religijnej i filozoficznej mysli ludzi tego swiata. Ksiega Urantii, jako taka, nie jest religia". Bazuje na religijnym dziedzictwie z przeszlosci i terazniejszosci, popierajac osobista, zywa wiare religijna.Czytelnicy z róznych stron swiata mówia nam, ze Ksiega Urantii wywarla na nich ogromne wrazenie i czestokroc odmienila ich zycie. Inspiruje ich do osiagania nowych poziomów rozwoju duchowego i rozwija ich zrozumienie wartosci zycia ludzkiego.Zachecamy was do jej przeczytania i odkrycia dla siebie jej uszlachetniajacego poslania.

Monitoring i bezpieczeństwo sieci (in Polish)

by Chris Fry Martin Nystrom

Poznaj najskuteczniejsze metody obrony sieci korporacyjnych Jak stworzy?

Mózg. Nieoficjalny podr?cznik

by Matthew Macdonald

Sekretne ?ycie Twojego mózgu -- czyli mroczna podró? w g??b galaretowatej masy komórek Co Twój mózg próbuje przed Tob? ukry??Dlaczego zniekszta?ca postrzegan? rzeczywisto???Jak mo?esz nauczy? si? w pe?ni wykorzystywa? jego potencja??W jaki sposób powiniene? dba? o mózg, by zachowa? bystro?? umys?u?Anatomia mózguJe?li jeste? szcz??liwym posiadaczem mózgu, a do tego jest on jednym z Twoich ulubionych organów, przygotowali?my dla Ciebie ksi??k? inn? ni? wszystkie. Skoro telewizor, mikrofalówka i lodówka, a ostatnio nawet niemowl?ta dostarczane s? ze szczegó?ow? instrukcj? obs?ugi, dlaczego nie posiada jej ta fascynuj?ca masa komórek, bez której by?by?... zwyk?? ro?link?? A je?li u?ywasz swojego mózgu niezgodnie z instrukcj?? Albo nie wykorzystujesz jego ca?ego potencja?u? By?aby to naprawd? niepowetowana strata.Ta ksi??ka jest po??czeniem przewodnika naukowego i bezcennego poradnika. Opiera si? na najnowszych osi?gni?ciach neurobiologii, psychologii oraz wiedzy na temat ?ywienia. Nauczy Ci?, jak si? zregenerowa? podczas drzemki, ostrze?e, by nie ufa? pami?ci, oraz wyt?umaczy, dlaczego nigdy nie b?dziesz szcz??liwszy ni? jeste?, niezale?nie od tego, jak dobrze Ci si? powodzi. Dowiesz si?, co powoduje, ?e my?lisz, czujesz i dzia?asz w okre?lony sposób, a tak?e sk?d bior? si? stany l?ków i euforii. Z jej pomoc? odkryjesz te?, czym dla Twojego mózgu jest mi?o??.Poznaj sekretne mechanizmy, które ??dz? Twoimi zachciankami.Odkryj b??dy mózgu w postrzeganiu ?wiata i zawrotne z?udzenia optyczne.Naucz si? kilku sztuczek, którymi mo?na zaskoczy? go?ci na imprezie.Stosuj skuteczne metody walki z pogarszaj?c? si? pami?ci? i zachowaj bystro?? umys?u.Zdemaskuj zagadki ludzkiego zachowania -- zaburzenia psychiczne, mi?o??, stres, zazdro??.

Refine Search

Showing 1 through 25 of 46 results