Browse Results What Download Format Should I Choose?

Showing 1 through 2 of 2 results

Rails: Up and Running

by Curt Hibbs Lance Carlson Bruce A. Tate

In just a matter of days, you can develop powerful web applications with Rails that once took weeks or months to produce with other web frameworks. If that sounds too good to be true, it isn't. Find out for yourself with Rails: Up and Running, the concise and popular book that not only explains how Rails works, but guides you through a complete test drive. Perfect for beginning web developers, this thoroughly revised edition teaches you the basics of installing and using Rails 2.1 and the Ruby scripting language. While Rails is praised for its simplicity, there are still a few tricky steps to master along the way. Rails: Up and Running offers lots of examples and covers just about everything you need to build functional Rails applications right away. Learn how to: Create simple database-backed applications, and build dynamic user-centric web pages using Ajax and REST Exploit the Rails service frameworks to send emails and implement web services Map data to an imperfect table, traverse complex relationships, and build custom finders Use techniques to solve common database performance problems See how fast you can go on Rails, and how reliable it's become with the stability and power of version 2.1. With Rails: Up and Running, you'll discover why Rails is a remarkable new way to build database-driven web applications.

Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II

by Curt Hibbs Bruce Tate Lance Carlson

Poznaj Ruby on Rails i twórz pot??ne aplikacje internetowe w zaledwie kilka dniJak budowa? dynamiczne strony, nastawione na u?ytkownika?Jak rozwi?za? problemy z wydajno?ci? baz danych?Jak sprawnie i efektywnie korzysta? z platformy Ruby on Rails?Dlaczego masz wybra? Ruby on Rails? G?ównie dlatego, ?e jest to wyj?tkowe narz?dzie, które umo?liwia budow? aplikacji internetowych ka?dego typu (w tym portali spo?eczno?ciowych, witryn e-commerce, oprogramowania do zarz?dzania oraz tworzenia statystyk) w zaledwie kilka dni! A to wszystko dzi?ki Rails -- doskonale wyposa?onemu frameworkowi do tworzenia aplikacji internetowych opartych o bazy danych -- który oferuje ?rodowisko z wykorzystaniem j?zyka Ruby. Za? ten j?zyk programowania charakteryzuje si? niezwyk?ym po??czeniem cech: jest równocze?nie prosty, elegancki i elastyczny, co pozwala dowolnie modyfikowa? jego cz??ci. Ksi??ka "Ruby on Rails. Wprowadzenie. Wydanie II" zawiera szczegó?owe porady i wskazówki dotycz?ce instalacji oraz korzystania z Rails 2.1, a tak?e j?zyka skryptowego Ruby. W podr?czniku znajdziesz nie tylko wyja?nienia odno?nie sposobu dzia?ania Rails, ale równie? opis kompletnej aplikacji. Dzi?ki temu przewodnikowi dowiesz si?, w jaki sposób wspó?pracuj? ze sob? wszystkie aplikacje tworz?ce szkielet Rails, a ponadto nauczysz si? sprawnie korzysta? z dokumentacji oprogramowania i tworzy? zaawansowane aplikacje znacznie szybciej ni? dotychczas. Uruchamianie i organizacja RailsBudowanie widokuRusztowania, REST i ?cie?kiKlasy z?o?oneRozbudowywanie widokówZarz?dzanie uk?adem stronyArkusze stylówTworzenie w?asnych funkcji pomocniczychTestowanie i debugowanieTworzenie nowej aplikacji Rails Wyczerpuj?ce i przyjazne wprowadzenie w Ruby on Rails.

Showing 1 through 2 of 2 results

Help

Select your download format based upon: 1) how you want to read your book, and 2) compatibility with your reading tool. For more details, visit the Formats page under the Getting Started tab.

See and hear words read aloud
  • DAISY Text - See words on the screen and hear words being read aloud with the text-to-speech voice installed on your reading tool. Navigate by page, chapter, section, and more. Can also be used in audio-only mode. Compatible with many reading tools, including Bookshare’s free reading tools.
  • DAISY Text with Images - Similar to DAISY Text with the addition of images within the Text. Your reading tool must support images.
  • Read Now with Bookshare Web Reader - Read and see images directly from your Internet browser without downloading! Text-to-speech voicing and word highlighting are available on Google Chrome (extension installation required). Other browsers can be used with limited features. Learn more
Listen to books with audio only
  • DAISY Audio - Listen to books in audio-only mode with the high-quality Kendra voice by Ivona pre-installed. Navigate by page, chapter, section, and more. Must be used with a DAISY Audio compatible reading tool.
  • MP3 - Listen to books in audio-only mode with the high-quality Kendra voice by Ivona pre-installed. Navigate using tracks. Can be used with any MP3 player.
Read in Braille
  • BRF (Braille Ready Format) - Read with any BRF compatible refreshable braille display; navigate using the search or find feature.
  • DAISY Text - Read with any DAISY 3.0 compatible refreshable braille display, navigate by page, chapter, section, and more.
  • Embossed Braille - Use Bookshare’s DAISY Text or BRF formats to generate embossed braille.